همکاری نظامی اسرائیل و آذربایجان، نگرانی برای ارمنستان یا ایران؟