نجات از اعدام قبل از اجرای حکم/ برادرکشی مرد شیشه ای