مراسم اعتکاف و دعای ام داوود در شیراز / عکس : الهه پورحسین