صادرات بیش از پنج هزار میلیارد ریالی کالا از منطقه آزاد ارس