تداوم گستاخی غرب به مقدسات اسلام/هتک حرمت به پیامبر رحمت به بهانه آزادی بیان!