بازگشت متفاوت پپ به نیوکمپ در نیمه نهایی لیگ قهرمانان