خاطره سازی ارزش و اعتبار خاطره‌گو و ساير مطالبش را زير سوال مي‌برد