کسانی برای تدوین آیین نامه ورود کنند به تربیت بدنی و قوانین دانشگاه آگاه باشند