مسابقات علمی و عملی هنرستانهای کشور در قزوین برگزار می شود