عکس مهناز افشار با آغداشلو و تصویر گلزار با آرش، اشکال ندارد؟