بیش از 800 میلیون ریال یارانه شیر دامداران شهرستان چرداول پرداخت شد