نمايشگاه بين المللي کتاب با حضور رييس جمهوري افتتاح شد