مذاکرات ایران یکی از نقاط منفی برای حضور کری در انتخابات