مذاکرات ایران و 1+5 در سطح کارشناسی تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت