پايين بودن نرخ بهره وري يکي از چالش هاي واحدهاي صنعتي کشور است