اساتید با سرلوحه قرار دادن امام علی(ع) به شیوه عملی به رسالت فرهنگی خود عمل کنند