کمپ 2 هزار میلیارد تومانی استقلال را در ترکیه غصب کردند