اعمال سیاستهای مناسب می تواند با بحران آب مقابله کند