رتبه دوم استان سمنان در زمینه اعزام رزمنده به مناطق جنگی