توافق در گفت‌وگوهای افغانستان برای بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در قطر