تولید دستگاه آنالیز رنگ‌ها با کاربرد در تحقیقات پزشکی توسط محققان کشور