بیانی: مسائل‌خانوادگی تیم را نباید در مطبوعات مطرح کرد/رسولی بچگی کرد و اخراج شد