رییس سازمان خصوصی سازی خریدار جوان پرسپولیس را معرفی کرد:دختر و پسر زیر 23 سال حسین هدایتی!