والیبالیست های تیم امید مسابقه را به شاگردان کواچ واگذار کردند