ظرفیت های فرهنگی زنجان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی می شود