وقتی جمع ستاره‌ها جمع می‌شود/ غول آلمانی به تیم والیبال الجیش می‌رود