مدیر عامل همراه اول: 20 هزار مشترک احراز هویت نشده در اپراتور اول