افزودن سرفصل‌های نوین CNG و ICT در دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان/ ساختمان ویژه مدرسان علمی کاربردی د