سهام 4 شرکت دولتی در اولین مزایده امسال واگذار می‌شود