منابع دولتی توسعه روش های نوین آبیاری در استان سمنان تامین شد