اوباما امروز «دانفورد» را به عنوان جانشین دمپسی معرفی می‌کند