آقای ظریف! لطفا پیام تبریک خود به پیاده نظام آمریکا در منطقه را معنی کنید