بیش از نیمی از مطالبات معوق بانک‌ها دست 600 شخص است