حال و هوای روز پایانی اعتکاف در دانشگاه علوم پزشکی ایران