تخریب با نقد فرق دارد‌/‌در ابتداي راه طرح تحول سلامت هستيم