عدم برخورد با رسانه‌های منتقد، یکی از افتخارات دولت در استان بوشهر