دانش آموختگان برتر به جای سربازی، پروژه های تخصصی انجام می دهند