كارگران مشغول كارند /سه كارگر و سه روايت از كار روزمره