پژوهشگاه علم را تبدیل به فناوری و فناوری را تبدیل به محصول جدید برای استفاده مردم می کند