پيام وزير بهداشت به نشست سراسري دبيران دانشگاه هاي علوم پزشکي