نبود پارکينگ معضل ترافيک در هسته مرکزی شهر ایلام است