با تحلیل‌های «آبدوغ خیاری» نمی‌توان از جنگ حرف زد/اگر آقای هاشمی آقارحیم را مقصر فاو اعلام کرده اشت