مرحله کشوری مسابقات قرآن و حدیث حوزه برگزار می شود