دیدار نتانیاهو با رهبران یهودیان و سرباز کتک خورده سیاه پوست بعد از رسانه ای شدن تظاهرات/ برابری نژاد