باید با نگاه تعقلی به جنگ نگاه کرد/نظام رسانه‌ای همچنان مبتنی بر دستور زبان تبلیغی عمل می‌کند