ولایتی: داشتن نماینده مستقل برای شهرهای کوچک بهتر است/منتظریم استانی شدن انتخابات در مجمع مورد بررسی