۸۸۶ دانشجو در در دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان معتکف شدند