گودرزی: امیدوارم با مشخص شدن مالک پرسپولیس بدهی کشتی‌گیران را بدهند