توضیحات بنیاد شعر و ادبیات داستانی درباره «دانشکده خصوصی» علی مؤذنی