راهیابی 3 ووشوکار اردبیلی به مسابقات انتخابی اردوی تیم ملی